0°C

Agrarisch natuurbeheer in West-Friesland

Grutto, kievit, tureluur of veldleeuwerik? Hoort u ze nog wel eens? In delen van West-Friesland kunt u ze nog horen zingen: op plekken waar agrariërs natuurbeheer uitvoeren en in natuurreservaten. U moet er nu bij zijn om vogels te spotten! Het weidevogelseizoen is half maart begonnen en eindigt rond half juni. Vanaf de weg kunt u met een verrekijker de vogels gadeslaan, misschien komen ze zelfs al waarschuwend naar u toe!

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer heeft een lange geschiedenis. Al eind jaren ’80 zijn agrariërs met vrijwillig weidevogelbeheer gestart. Veehouders maaiden om nesten heen of stelden de eerste maaibeurt uit. 

Momenteel richt agrarisch natuurbeheer zich niet alleen meer op weidevogels, maar op biodiversiteit in het landelijk gebied in het algemeen. Daarbij gaat nu ook aandacht uit naar akkernatuur. Het agrarisch natuurbeheer is altijd nog op vrijwillige basis, maar de agrariërs ontvangen een vergoeding voor gederfde inkomsten voor hun inzet voor de weidevogels en akkernatuur.

In de kop van Noord-Holland boven de lijn Alkmaar – Hoorn, met uitzondering van Texel, wordt het agrarisch natuurbeheer gecoördineerd door Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden.

Weidevogels

De laatste jaren wordt er veel over weidevogels geschreven. Niet allemaal even positief, aangezien er nog steeds een daling is van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten en tureluurs. ANV Hollands Noorden heeft echter een grote groep enthousiaste agrariërs, die hun best doen voor de weidevogels.  De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld op 25 plekken greppels onder water gezet. Deze zogenaamde greppel-plasdras situaties zijn foerageerplekken voor weidevogels. Hier kunnen zowel volwassen vogels als pulletjes naar eten zoeken. De greppels worden met behulp van een plasdras pomp op zonne-energie van water voorzien. Provincie Noord-Holland heeft budget beschikbaar gesteld voor de aankoop van de pompen.

Water is dus belangrijk voor weidevogels. Resultaten hiervan zien we al. Rond percelen met greppels worden meer broedende vogels gesignaleerd en worden er ook meer pullen vliegvlug. Het weidevogelbeheer is echter complex en van vele factoren afhankelijk. Weidevogels hebben bijvoorbeeld ook rust en openheid nodig. Door toenemende ontsluiting van het platteland, neemt recreatie toe. Prachtig natuurlijk om de vogels van dichtbij te zien, maar dit brengt wel verstoring met zich mee. Helaas zien wij ook de invloed van predatie van vooral de vos toenemen. Op al deze vlakken zijn wij in overleg met agrariërs, terrein beherende organisaties zoals Landschap Noord-Holland, jagers en gemeentes om samen de weidevogel in West-Friesland te behouden.

Dankzij een groot aantal vrijwilligers wordt de stand van weidevogels als grutto , tureluur en scholekster jaarlijks bijgehouden. Deze vrijwilligers zoeken nesten, zodat boeren erom heen kunnen rijden en maaien. Ze bekijken ook het gedrag van de weidevogels en houden bij hoeveel pullen er uiteindelijk vliegvlug worden. Heeft u interesse in vrijwillig weidevogelbeheer, zie onze website www.anvhollandsnoorden.nl voor meer informatie.

Akkernatuur

In 2016 is het nieuwe subsidiestelstel Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer van start gegaan en heeft onze vereniging ook akkernatuur omarmt. De meeste akkernatuur ligt niet in West-Friesland, maar net over de dijk in de Wieringermeer.

De inzet voor deze akkernatuur is het vergroten van de biodiversiteit en het aantrekken van akkervogels. We werken met beheerpakketten die door akkerbouwers, tuinders en bollentelers worden uitgevoerd. De beheerpakketten bestaan uit vogelakkers, wintervoedselakkers en kruidenrijke akkerranden.

De 140 hectare vogelakkers zijn onder andere goed voor de veldleeuwerik en de patrijs. Ze bestaan bijvoorbeeld uit luzerne met daarin stroken van graan en kruiden. De vogelakkers dienen als schuil- en foerageergebied en ook als broedhabitat voor veldleeuwerik en gele kwikstaart.

De 120 hectare wintervoedselakker zijn aangelegd om in de winter voldoende foerageergebied en  schuilgelegenheid voor akkervogels te creëren. In de zomer maken, naast vogels, ook tal van insecten gebruik van deze akkers.

De circa 130 kilometer akkerrand heeft meerdere functies: beperken van uitvloeien van gewasbescherming naar de sloot, aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders (zoals lieveheersbeestjes) en gewasbestuivers (zoals bijen), het dient als voedsel- en schuilmogelijkheden voor akkervogels en als laatste dragen de randen positief bij aan de landschapsbeleving.

Afgelopen jaar zijn er door onze “akkernatuur” vrijwilligers zowel in de zomer als in de winter tellingen van akkervogels uitgevoerd. Dit wordt gedaan om te kijken of de beheerpakketten effectief en efficiënt zijn. Deze tellingen leverden een grote diversiteit op, er zijn ruim 50 verschillende soorten vogels geteld. Waarbij zelfs tweemaal de grauwe gors, een zeldzaam verschijnsel in Noord-Holland. Ook grote aantallen libellen, vlinders en andere insecten kwamen op de beheerpakketten af.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl