0°C

Tips voor schoon en gezond oppervlaktewater voor surveillance

Het komende halfjaar surveilleren de toezichthouders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op het uitrijden van mest, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en teeltvrije zones, het behandelen van gewassen zoals spoelen, en de opslag van mest en andere agrarische bedrijfsstoffen. Door naleving van de milieuregels dragen agrarische ondernemers bij aan schoon en gezond oppervlaktewater. HHNK zet tevens een drone in voor de surveillance-activiteiten.

Mest uitrijden
Vanaf 2023 is de regelgeving voor het uitrijden van mest en teeltvrije zones ingrijpend veranderd en zijn bufferstroken geïntroduceerd. Een bufferstrook is een strook grond langs de sloot van landbouwgrond waarop geen mest, gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt mogen worden. Het doel van zo’n strook is om de waterkwaliteit te beschermen en biodiversiteit te verhogen. Nog niet alle regelgeving op het gebied van mest uitrijden en teeltvrije zones is aangepast aan de bufferstroken. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers vindt u alle actuele informatie over bufferstroken: rvo.nl.

Gewasbeschermingsmiddelen
De toezichthouders van HHNK controleren of bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de milieuregels. Zij letten op driftreductie, teeltvrije zones, gebruik van goedgekeurde spuitapparatuur en een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie).

Tips voor ondernemers:
· Raadpleeg etiketten van gewasbeschermingsmiddelen voor mogelijk hogere driftreductie-eis en bredere teeltvrije zone.
· Controleer of uw spuitmachine nog SKL goedgekeurd is.
· Check of uw spuitlicentie niet is verlopen.

Opslag van vaste mest en andere agrarische bedrijfsstoffen
Bij agrarische bedrijfsstoffen kunt u denken aan voeropslag, champost, plantresten, materiaal van substraat teelt zoals steenwol, turfvezel, gebruikte potgrond of netten uit de tulpenteelt. Deze materialen kunnen uitloggen of perssappen/percolaat veroorzaken die af kunnen spoelen naar het oppervlaktewater en voor verontreiniging zorgen.

Regels voor opslag van agrarische bedrijfsstoffen op onverharde bodem zijn:
· Op afstand van minimaal 5 meter vanaf insteek oppervlaktewater OF
· Zorgen dat hemelwater niet in contact kan komen met opgeslagen stoffen.

Altijd moet worden voorkomen dat verontreinigende stoffen of afstroming van een opslag in het oppervlaktewater terecht komt. Zelfs kleine verontreinigingen hebben een negatief effect op het waterleven in de sloot. Dit jaar is er extra aandacht voor de op- en overslag van gebruikt substraatmateriaal bij teeltwissel in de glastuinbouw.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl