19°C
Overcast clouds

Agrariërs testen maatregelen voor een groenere akkerbouw

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van start! Vanuit de EU wordt aangedrongen op het meer vergroenen van het landelijk gebied. Hoe gaat dat eruit zien? Wat zijn de veranderingen? Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden heeft samengewerkt met agrariërs en gebiedspartners aan een proefproject voor het ministerie van LNV.

In 2019 is Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden samen met 8 andere collectieven gestart met de GLB-pilot ‘Akkerbelt’. In dit project is gekeken hoe we met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw kunnen gaan. In 2023 start een nieuwe GLB-periode waarin nieuwe regels gaan gelden, met zwaardere vergroeningseisen en meer ruimte voor een eigen invulling per lidstaat en per regio.

Wat hebben we gedaan?

Deze pilot heeft zich specifiek op de akkerbouw gericht en speelt zich af in de hele Nederlandse ‘akkerbelt’, van Noordoost- tot Zuidwest-Nederland. Het pilotgebied vanuit ANV Hollands Noorden is gelegen in de Wieringermeer. De ANV heeft een gebiedsplan opgesteld voor pilotgebied de Wieringermeer, dat beschrijft hoe de pilot in het gebied wordt ingevuld. De focus bij dit project lag op maatregelen die een gunstig effect hebben op  bodemkwaliteit en biodiversiteit. Wat tevens goed past bij de nieuwe slogan van de Agrarische Natuurvereniging: waar boer, bodem en biodiversiteit samenkomen!

Gedurende de looptijd van de pilot was een studiegroep actief met 10 enthousiaste en betrokken akkerbouwers. In deze groep zijn leden van de ANV, maar ook niet-leden en ook vertegenwoordigers van LTO en AJW (Agrarische Jongeren Wieringermeer) vertegenwoordigd met verschillende type bedrijven.

Welke maatregelen zijn goed inpasbaar?

In deze GLB-pilot is samen met de studiegroep een lijst maatregelen opgesteld die tot een vergroening van de akkerbouw leiden.  De deelnemers aan de studiegroep konden zelf kiezen welke maatregelen zij wilden testen en een uitdaging voor hun vormden. Het ene studiegroeplid is namelijk verder met de vergroening op zijn bedrijf dan het andere.  De maatregelen die door de studiegroep  zijn getest zijn o.a. minder grondbewerking, strokenteelt, vogelgraan met stoppel, combinatierand, keverbanken, artemisiastroken, gefaseerd maaien van slootkanten en groenbemester met meer kruiden.  

Aan de akkerbouwers is gevraagd welke maatregel zij goed inpasbaar vinden. Dat is o.a. percentage bodem bedekt houden, vogelgraan met stoppel, bufferzone, diverser mengsel groenbemester inzaaien. De maatregelen die zij minder goed inpasbaar vinden strokenteelt, keverbank en artemisiastroken. Dit heeft ook te maken met het feit dat het project een jaar heeft geduurd en dat is voor het testen van maatregelen in een aantal gevallen te kort.

Deelnemende akkerbouwer Erik Postma kijkt naar de insecten in de combinatierand (eenjarig en meerjarige rand tegen elkaar aan). (Foto: Ellen Mul)

Wat heeft de ecologische monitoring opgeleverd?

Verder hebben we in de pilot ervaring opgedaan met nieuwe vormen van ecologische monitoring ‘dicht bij de boer’. Het ging hierbij om het meten van loopkevers, nachtvlinders (BIMAG), aaltjes. Er zijn heel veel loopkevers geteld. Die zijn weer onderverdeeld in verschillende soortgroepen. De zwartschildkever is hierbij het meest waargenomen. De loopkevers zijn van belang voor de natuurlijke plaagbestrijding. Hun dieet bestaat uit bladluizen, springstaartjes, naaktslakken, huisjesslakken, Coloradokevers, ritnaalden, engerlingen en emelten.

Verder zijn er met behulp van de BIMAG emmer (emmer voorzien van een led lamp die vlinders aantrekt) 148 soorten nachtvlinders geteld. Deze tellingen geven inzicht waar op de akkers de meeste soorten voorkomen. De resultaten van de aaltjes volgen binnenkort.

Zwart schildkevers, de groep die het meest is waargenomen. Foto: Ilona Buth
De Klaverspanner, een dagactieve nachtvlinder. Foto: Ilona Buth

De landelijke lessen van de pilot

Het maken van het gebiedsplan, het opstellen, testen en monitoren van de maatregelen samen met de studiegroep hebben veel pilotlessen opgeleverd. In de landelijke eindrapportage zijn al deze lessen samengevoegd en zijn er tien beschreven die relevant zijn voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) waarin de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB vorm krijgt. Eén van de lessen is dat het van groot belang is voor het draagvlak voor de vergroening om beleidsmatige belemmeringen op te heffen. Dat leidt niet alleen tot een effectievere GLB-vergroening, maar ook tot grotere synergie met niet-agrarisch groen.  Kennis vergroten en delen blijkt ook een cruciale facto voor een succesvolle vergroening. Door het uitvoeren van projecten rond dit thema en het geven van veldexcursies en informatieavonden wil ANV Hollands Noorden de deelnemende agrariërs hier graag verder in begeleiden.

Meer informatie:

Zie voor meer informatie en film Glb pilot Akkerbelt  www.anvhollandsnoorden.nl en www.toekomstglb.nl

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl